Skip to main content

Algemene huurvoorwaarden MeCar

Inhoud:

· ARTIKEL 1- Toepasselijkheid

· ARTIKEL 2- Het aanbod

· ARTIKEL 3- De overeenkomst

· ARTIKEL 4- De prijs en prijswijzigingen

· ARTIKEL 5- De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

· ARTIKEL 6- Annulering

· ARTIKEL 7- Betaling

· ARTIKEL 8- Verplichtingen van huurder

· ARTIKEL 9- Instructies voor de huurder

· ARTIKEL10-Verplichtingen verhuurder

· ARTIKEL11-Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

· ARTIKEL12-Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van verhuurder

· ARTIKEL13-Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

· ARTIKEL14-Beslag op het voertuig

· ARTIKEL15-Ontbinding huurovereenkomst

· ARTIKEL16-Afmeldprocedure

· ARTIKEL17-Verlengen van huurperiode

· ARTIKEL18-Diefstal

· ARTIKEL19-Klachten en bemiddelingsregeling

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon
Verhuurbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

– beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;

– met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is;

Bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MeCar en een huurder, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop MeCar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Eventuele algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de huurder in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door MeCar.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor MeCar slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

ARTIKEL 2 – Het aanbod

2.1. MeCar brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

2.2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.

2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

2.4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

2.5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. MeCar stelt deze algemene Voorwaarden tevens beschikbaar via haar officiële website: www.DutchRent.nl

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de opdrachtbevestiging. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst door MeCar retour is ontvangen.

3.2. Indien de huur mondeling overeen is gekomen, dan wel indien de huurovereenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de verhuur niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat MeCar op verzoek van de huurder met de uitvoering van de huurovereenkomst is gestart.

3.3. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

3.4. Huurder dient eenmalig te tekenen voor deze algemene voorwaarden. Huurder tekent alleen voor de eerste huurovereenkomst die geldig is voor alle toekomstige huurovereenkomsten.

ARTIKEL 4 – De prijs en de prijswijzigingen

4.1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. MeCar draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

4.2. De huurder stemt ermee in dat de facturen van de verhuurder in principe in elektronische vorm aan de genoemde ontvanger van de factuur worden verzonden.

De huurder is het ermee eens dat hij geen papieren rekeningen meer krijgt en de verhuurder een elektronische rekening aan het opgegeven e-mailadres toestuurt, die aan de wettelijke voorschriften voldoet. De huurder kan te allen tijde bezwaar maken tegen het toezenden van facturen in elektronische vorm. in dit geval zal de verhuurder de facturen in papieren vorm aan de huurder ter beschikking stellen. De huurder zal in dit geval de meerkosten voor de toezending van de factuur in papieren vorm en de portokosten hiervoor voor zijn rekening nemen.

De huurder is ervoor verantwoordelijk dat de elektronische facturen aan hem kunnen worden toegezonden of door hem, indien dit overeengekomen is, in elektronische vorm opgevraagd worden. Voor storingen aan de ontvangstinrichtingen of overige omstandigheden die de ontvangst verhinderen is de huurder verantwoordelijk. Een factuur is ontvangen, zodra deze in de controlesfeer van de huurder is binnengegaan. Voor zover de verhuurder slechts een verwijzing verstuurt en de huurder de factuur zelf kan opvragen of de verhuurder de factuur op afroep ter beschikking stelt, is de factuur ontvangen, indien deze door de huurder is opgevraagd. De huurder is verplicht om met redelijke tussenpozen de ter beschikking gestelde facturen op te vragen.

Voor zover een factuur niet wordt toegestuurd of niet ontvangen kan worden, zal de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis stellen. De verhuurder zendt in dit geval opnieuw een kopie van de factuur en duidt deze aan als kopie. Voor zover de storing in de mogelijkheid tot toezending niet spoedig wordt opgeheven, is de verhuurder gerechtigd om tot aan de opheffing van de storing facturen in papiervorm te verzenden. De kosten voor de toezending van de papieren facturen komen voor rekening van de huurder. Voor zover aan de huurder door de verhuurder toegangsgegevens, gebruikersgegevens of wachtwoorden ter beschikking worden gesteld, dienen deze tegen toegang door onbevoegden te worden beschermd en strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Voor zover het de huurder ter kennis komt dat de informatie door onbevoegden is verkregen, zal hij de verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

4.3. Afrekenperiode. Deze is minimaal 24 uur en maximaal 30 dagen.

4.4.Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen. Als er na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs mits de overeenkomst langer is dan 30 dagen. De wijziging zal van kracht gaan vanaf de eerst volgende afrekenperiode.

4.5.Het derde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4.6.Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.

4.7.Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

4.8.Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

ARTIKEL 5 – De huurperiode en de overscchrijding van de huurperiode

5.1.Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. MeCar is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

5.2.Het voertuig mag slechts met toestemming van de MeCar worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

5.3.Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

5.4.Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is MeCar gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van MeCar.

5.5.Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is MeCar gerechtigd de

huurder een daghuurprijs in rekening te brengen voor elk 24uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Er is een tolerantie van 59 minuten gemeten vanaf het oorspronkelijke inlever datum en tijdstip, voordat een daghuurprijs gehanteerd wordt. Als het feitelijk onmogelijk is om het voertuig te retourneren door schuld van MeCar, dan wordt er geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. Voor een uitgebreidere toelichting zie artikel 20 en 21.

5.6. Bij lange termijn huur (huur met een overeengekomen huurperiode van meer dan 27 dagen) is de huurder verplicht het voertuig bij het bereiken van de in de huurovereenkomst vermelde kilometerstand, echter uiterlijk op de in de huurovereenkomst vermelde laatste huurdag terug te geven. In het geval dat de huurder de in de huurovereenkomst vermelde kilometrage met meer dan 100 km overschrijdt en/of het voertuig teruggeeft na de in de huurovereenkomst vermelde datum, is hij verplicht een boete ter hoogte van € 500,- te betalen; dit geldt niet voor zover de huurder aantoont dat hierdoor geen of slechts geringe schade is ontstaan voor de verhuurder. Bij het bereiken van de in de huurovereenkomst vermelde kilometerstand ontvangt de huurder bij teruggave van het voertuig voor de resterende huurperiode een gelijkwaardig vervangend voertuig.

ARTIKEL 6 – Annulering

Indien de huurder besluit de overeenkomst te annuleren dan wel tussentijds op te zeggen, heeft MeCar recht op vergoeding van de kosten welke zij als gevolg van de voortijdige opzegging en / of de annulering van de overeenkomst redelijkerwijs heeft moeten maken, tenzij er feiten of omstandigheden aan de annulering of opzegging ten grondslag liggen welke aan MeCar zijn toe te rekenen. MeCar behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging het recht op vergoeding van de tot dan toe verschuldigde huurprijs.

Voor annuleren zijn de volgende regels van toepassing:

• U kunt tot 48 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Dit geldt voor losse daghuur.
• Annuleert u binnen 48 uur voor vertrek, dan wordt 100% aan annuleringskosten doorbelast.
• Annuleringen als gevolg van ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag.
• Annuleringen van perioden langer dan 2 dagen kunnen tot maximaal 14 dagen voorafgaand worden geaccepteerd. Annuleren binnen de 14 dagen voorafgaand resulteert in betaling van het gehele huurbedrag.

ARTIKEL 7 – Betaling

7.1. Betalingen aan MeCar dienen door MeCar te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 3 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.2. MeCar is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan de wederpartij in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen door MeCar worden gesteld op 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 250.00, zulks onverminderd het recht van MeCar om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.

7.3. MeCar is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een of meer uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd. Hetzelfde geldt indien tijdens de huurperiode blijkt dat er omstandigheden waren van dien aard, dat als MeCar daarvan alvorens op de hoogte zou zijn geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal in geval van ontbinding op een van voornoemde gronden alle medewerking verlenen om MeCar weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. MeCar is niet aansprakelijk voor enige schade welke huurder als gevolg van de ontbinding van de huurovereenkomst lijdt.

7.4. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op MeCar met welke vordering ook van MeCar op de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten, MeCar heeft te allen tijd het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de wederpartij heeft op MeCar.

7.5. De huurder machtigt de verhuurder om de huurkosten en alle daarmee samenhangende aanspraken voor alle huurobjecten af te boeken van het betaalmiddel die bij het afsluiten van de huurovereenkomst werd verstrekt.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen huurder

8.1.Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

8.2.Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij MeCar terug te bezorgen.

8.3.Op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst is huurder gehouden een geldig rijbewijs te overleggen. Het rijbewijs dient in de westerse taal geschreven te zijn. Indien dit niet het geval is, is huurder gehouden een internationale rijbewijs i.c.m. het origineel te overleggen.

8.4.Het voertuig mag uitsluitend door de in de huurovereenkomst aangegeven bestuurders worden bestuurd. Huurder dient zelf te controleren of de daartoe gerechtigde bestuurders een geldig rijbewijs bezitten. De huurder accepteert dat alle handelingen van de betreffende bestuurder worden beschouwd als handelingen van hemzelf. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Alle bijzondere bepalingen van deze overeenkomst ten gunste en ten laste van de huurder gelden eveneens ten gunste respectievelijk ten laste van de desbetreffende daartoe gerechtigde bestuurder.

8.5.Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

8.6.Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.7.Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, dieren of gevaarlijke stoffen te vervoeren.

8.8.Ritten buiten het grondgebied van de EU zijn niet toegestaan. Externe ontwikkelingen kunnen leiden tot een gewijzigd beleid. Deze beperkingen kunnen dan ook onderhevig zijn aan wijzigingen. De Master Agreement toont ten allen tijde de actuele bepalingen waar huurder zich aan dient te houden.

8.9.Wanneer regels betreffende grensoverschreidende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen.

8.10.In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

8.11.Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

8.12.Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

ARTIKEL 9 – Instructies voor de huurder

9.1. Huurder draagt er zorg voor dat alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau blijft en dient het voertuig op eerste verzoek van MeCar voor regelmatig onderhoud aan te bieden, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de oproep van MeCar te voldoen. In laatst genoemd geval zal na overleg met MeCar het voertuig op de eerst mogelijke datum voor onderhoud worden aangeboden.

9.2.Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- .

9.3.Huurder dient de door MeCar aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door MeCar aangegeven vereiste toevoegingen.

9.4.In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

– direct melding van te maken;

– de instructies van MeCar op te volgen;

– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan MeCar of aan diens verzekeraar te verstrekken;

– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

– MeCar en door de MeCar aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

9.5.Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

– direct melding te doen bij de politie ter plaatse;

– direct een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan MeCar over te leggen;

– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

9.6.Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

9.7.Huurder dient MeCar direct te informeren over:

– verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;

– verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;

– het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;

– defect raken van het voertuig;

– vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;

– beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover MeCar redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

9.8.Indien MeCar inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van MeCar zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

ARTIKEL 10 – Verplichtingen MeCar

10.1. MeCar levert het voertuig met de overeengekomen categorie en de bijhorende specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank (mits vooraf anders is afgesproken) en, voor zover MeCar kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

10.2.Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

10.3. MeCar stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven evenals de kilometerstand en tankinhoud.

10.4. MeCar overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

10.5. MeCar dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

10.6. MeCar vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt. MeCar gaat ervan uit dat de interantionale symbolen en afkortingen bekend zijn bij huurder. Bij twijfel dient huurder alvorens het tanken contact op te nemen met MeCar.

10.7.In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.

10.8. MeCar draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het betreffende land gebruikt mag worden die bepaald staan in artikel 8 lid 8.

10.9.Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de MeCar indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door MeCar vergoed.

10.10. MeCar inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.

11. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

11.1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand van MeCar te hebben ontvangen.

11.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke MeCar lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

11.3. Alle door MeCar verhuurde voertuigen zijn standaard WA verzekerd. Ter beperking van het eigen risico bestaat voor de huurder de mogelijkheid een aanvullende diensten af te sluiten. De voorwaarden liggen bij MeCar ter inzage en zullen op eerste verzoek van de huurder kosteloos worden toegezonden;

11.4. De huurder is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van gedragingen en nalaten van de bestuurder, gebruiker en passagiers van het voertuig, ongeacht of voornoemde personen met toestemming van MeCar het voertuig hebben bestuurd of gebruikt.

11.5. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

* de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8 van deze algemene voorwaarden;

* de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

* de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de huurder;

* de schade is ontstaan terwijl het voertuig door de huurder aan een derde is wederverhuurd, ook indien MeCar daarin heeft toegestemd;

* de schade het gevolg is van enig nadeel dat door of met het voertuig is toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten om reden van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden geen dekking biedt.

* de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden;

* de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen.

11.6. Indien krachtens een door MeCar al dan niet afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan MeCar of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

11.7. Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang van de schade bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadevergoedingen, te vermeerderen met eventuele andere schade van MeCar

11.8. De door MeCar te lijden schade ten gevolge van de onmogelijkheid om het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, te verminderen met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

11.9. Indien het voertuig met toestemming van MeCar buiten de openingstijden door de MeCar wordt teruggebracht dan wel op een overeengekomen plaats, niet zijnde de bedrijfslocatie van MeCar, aan MeCar ter beschikking wordt gesteld, blijft de huurder aansprakelijk voor eventuele schade tot het moment dat MeCar het voertuig feitelijk heeft geinspecteerd dan wel heeft laten inspecteren. MeCar zal in geval van teruggave op een afwijkende locatie het voertuig bij eerst mogelijke gelegenheid inspecteren en zal bij constatering van schade de huurder direct informeren.

11.10. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland, zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van de MeCar, tenzij sprake is van een omstandigheid als voornoemd in het vierde lid van dit artikel.

11.11. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 2500,- bedraagt. Voor andere schadegevallen geldt het afgesproken eigen risico dat bijhorend is van de betreffende verzekering.

12. Aansprakelijkheid van de MeCar en gebreken aan het voertuig

12.1. Indien MeCar aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2. De aansprakelijkheid van MeCar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering door haar verzekeraar in voorkomend geval.

12.3. Tussen partijen kan een gebrek aan het voertuig dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud niet als een tekortkoming van MeCar gelden.

12.4. Dutch is slechts gehouden gebreken aan het voertuig te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, herstel redelijkerwijs mogelijk is en dit geen uitgaven vereist welke in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van MeCar kunnen worden gevergd.

12.5. In geval van een gebrek aan het voertuig, heeft de huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs indien bij het sluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen.

12.6. MeCar is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien zij bij het sluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende dan wel redelijkerwijs had behoren te kennen.

13. Door de overheid opgelegde maatregelen en sancties

13.1. Alle van overheidswege opgelegde sancties en gevolgen van maatregelen welke verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig, komen voor rekening van de huurder, tenzij deze sancties of maatregelen verband houden met een defect aan het voertuig dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

13.2. Huurder stemt er mee in dat het door hem in de huurovereenkomst genoemde betaalmiddel door MeCar wordt gebruikt voor het doorbelasten van een van overheidswege opgelegde sanctie of maatregel.

13.3. Indien als gevolg van een overtreding van de huurder een sanctie of maatregel aan MeCar wordt opgelegd, is de huurder gehouden om MeCar op diens eerste verzoek schadeloos te stellen. Deze schade bestaat tevens uit een bedrag ad € 27,50 per overtreding ter zake de vergoeding van de administratiekosten alsmede de mogelijk aanvullende kosten van incasso in en buiten rechte.

13.4. Indien de huurder de mening is toegedaan dat de schade als gevolg van een van overheidswege opgelegde sanctie of maatregel ten onrechte bij hem in rekening wordt gebracht, bestaat voor de huurder de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijk bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan: DutchRent, t.a.v. Klantenservice, e-mail: info@dutchrent.nl.

13.5. In geval van een door de huurder met het voertuig gepleegd misdrijf, zal MeCar op verzoek van het Openbaar Ministerie medewerking verlenen aan persoonlijke tenaamstelling.

ARTIKEL 14 – Beslag op het voertuig

14.1.Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van MeCar is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de MeCar liggen.

14.2.Huurder is gehouden MeCar schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 15 – Ontbinding van de huur

15.1. MeCar is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

*huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt

*huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van beta¬ling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard

* MeCar van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware MeCar hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

15.2.Huurder zal alle medewerking aan MeCar verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

15.3.Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

15.4. MeCar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

ARTIKEL 16 – Afmeldprocedure

Indien huurder kiest voor een beëindiging op afstand is huurder verplicht de huurovereenkomt telefonisch of schriftelijk te beëindigen. Huurder blijft aansprakelijk totdat MeCar het voertuig fysiek heeft ingenomen. Huurder dient zorg te dragen dat het voertuig beschermd is tegen risico van beschadiging of vermissing. Tevens is huurder tot het moment van overdracht verantwoordelijk voor parkeerbelastingen.

ARTIKEL 17 – Verlengen van de huurperiode Huurder dient MeCar tijdig kennis te geven dat de afgesproken huurperiode veranderd moet worden. MeCar geeft instructies waar huurder zich aan moet houden. Bij een negatieve kredietwaardigheid van het betaalmiddel in het huurcontract is een verlenging van de huurperiode niet toegestaan.

ARTIKEL 18 – Diefstal

Huurder is niet standaard verzekerd tegen Diefstal. Additioneel kan deze service worden afgesloten. Bij een service met bescherming tegen diefstal geldt een eigenrisico. Voertuigen van MeCar zijn standaard WA verzekerd. Huurder dient in het geval van diefstal direct contact op te nemen met de politie en met MeCar. Als huurder nalatig is in deze dan zal de verzekering haar bescherming verliezen.

ARTIKEL 19 – Klachten en bemiddelingsregeling

19.1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MeCar tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.